026-34006067📞 09352356000📞

ساخت المان ورودی شهرک پیام

ساخت المان ورودی شهرک پیام

ساخت المان ورودی شهرک پیام

جزئیات

ساخت المان ورودی شهرک پیام-شهرداری ماهدشت متریال ساخته شده:چلنیوم ابعاد 5*3

6 تیر 1400

ساخت المان ورودی شهرک پیام- به سفارش شهرداری ماهدشت

خرداد 1400

متریال ساخته شده:چلنیوم-ابعاد 5*3

اخبار مرتبط