026-32402137📞 

المان شهید سلیمانی در چهارباغ

المان شهید سلیمانی در چهارباغ

المان شهید سلیمانی در چهارباغ

جزئیات

ساخت و نصب المان بلواری شهدا ویژه بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به سفارش شهرداری چهارباغ کرج

29 بهمن 1398

اخبار مرتبط