026-91001077
Eshragh.kanoon@gmail.com

نمایشگاه خدمات شهری تهران 97

نمایشگاه خدمات شهری تهران 97

نمایشگاه خدمات شهری تهران 97

جزئیات

برخی از تصاویر شهرداران محترم که از غرفه کانون اشراق بازدید بعمل آوردند.

22 دی 1397

برخی از تصاویر شهرداران محترم که ازغرفه کانون اشراق بازدید بعمل آوردند.

اخبار مرتبط