026-34006067📞 09352356000📞

خلاقیت در زیباسازی شهری

خلاقیت در زیباسازی شهری

خلاقیت در زیباسازی شهری

جزئیات

با تــوجه به ساختار فعلی شهرها و ورود تکنوـــلوژی سریع و رو به رشد، و کمبـــود آگــاهی مــا، به طراحی شهری، ومشغله هـای روزگار، ما با انبوهی از فضاهای دلمـــرده و بیجان و دور از لطــافت و چشمنوازی محیــط اطرافمان روبرو هستیم. همین مسئله سبب شده که زیبایی و دلپسندی، معنایی کافی برایمان در بر نداشته باشد و این نامطلوبی بصری،که بـر چهره فضــای شهری سایه افکنده، ارتباط تنگاتنگ بـــا روح وروان و نیــروی انگیزشی افراد جامعه دارد،

27 آبان 1397
خلاقیت در زیباسازی شهری: 
با تــوجه به ساختار فعلی شهرها و ورود تکنوـــلوژی سریع و رو به رشد، و کمبـــود آگــاهی مــا، به طراحی شهری، و
مشغله هـای روزگار، ما با انبوهی از فضاهای دلمـــرده و بیجان و دور از لطــافت و چشمنوازی محیــط اطرافمان روبرو
هستیم. همین مسئله سبب شده که زیبایی و دلپسندی، معنایی کافی برایمان در بر نداشته باشد و این نامطلوبی بصری،
که بـر چهره فضــای شهری سایه افکنده، ارتباط تنگاتنگ بـــا روح وروان و نیــروی انگیزشی افراد جامعه دارد،که نبودن
آن انگیزه تلاش بیشتر برای بهــره وری کآرامد را میکاهــد . و میدانیم تن سـالم همیشه در سالم است که به بـاروری و
خلاقیت میـرسد . بـا توجه به مــوارد ذکــر شده و نیـز اشاره به عنـاوین کلیدی همچون: از بین بردن ناهمگونی بصری،
ســازماندهی گرافیکـی شهـری، و هنر بصری؛ نیاز است در ایـن رابطـه، تلاش هر بیشتری برای دور کردن افراد جامعه از
مضـرات و تنش روانـی و بازبرخورد منفـی آن در محیط اجتمــاع شود . ایـن موضوع یکی از مهمتـرین عـوامل سازنده
کیفیتِ ساختار اختماعی است چرا که تاثیر آن ارتباطی بسیار نزدیک با ابعاد فیزیکی و روحی انسان دارد .
هـدف ما پیشنهاد راهکارهایی در جهت زیباسازی شهری و بالا بردن راندمان کاری در افراد جامعه برای پیشرفت اقتصای
و رفاهی مرد و شهر است . اثرات زیبایی شناختی، جذابیت بصری و تجربة حسی شهر، از منظر (دید، مکان و محتوا
حس) تملک مـردم نسبت به شهـر و سرمایهگذاری دو سویة مردم را برمیانگیزد و بواسطه همین امر، مشارکتی دو جانبه
بینمردم و مسؤولین را موجب میشود . بطور کلی اجتماع به دو دستة کلی تقسیم میشوند :
.1 کارشناسان نمونه و محقق؛
.2 شهروندان عامی و معمولی؛
کــه در تدوین راهکارهای زیباسازی بــاید هر دوی این قشر مورد تــوجه قرار بگیرند، و ایـن توجه به گونهای باید نگاه
علمـی و مطـالعاتی داشتـه باشد زیرا جهت دهی زیباییسازی شهـری از دیدگاه منظـر و سیمـا، با هر دو قشـر از جامعه
ارتباطی عمیق و منطقی برقرار میکند و میتواند روح و خلاقیت فردی آنها را تحت تأثیر قرار داده و از تنش و استرسهای
ورزمره کمی بکاهد و ناقل حسی برتر و انرژی مضاعف برای آنها داشته باشد. حسی که ذهن افراد را
به کاوش وچالش انداخته و روح را نوازش میکند

مقاله ها مرتبط