026-91001077
Eshragh.kanoon@gmail.com
خلاقیت در زیباسازی شهری

با تــوجه به ساختار فعلی شهرها و ورود تکنوـــلوژی سریع و رو به رشد، و کمبـــود آگــاهی مــا، به طراحی شهری، ومشغله هـای روزگار، ما با انبوهی از فضاهای دلمـــرده و بیجان و دور از لطــافت و چشمنوازی محیــط اطرافمان روبرو هستیم. همین مسئله سبب شده که زیبایی و دلپسندی، معنایی کافی برایمان در بر نداشته باشد و این نامطلوبی بصری،که بـر چهره فضــای شهری سایه افکنده، ارتباط تنگاتنگ بـــا روح وروان و نیــروی انگیزشی افراد جامعه دارد،

27 آبان 1397
خلاقیت در زیباسازی شهری