026-34006067📞 09352356000📞

زیباسازی و زیبانگری

زیباسازی و زیبانگری

زیباسازی و زیبانگری

جزئیات

زیباسازی و زیبانگری حس طراوت، شادابی و آرامش خاطر، نیازهای همیشگی و لازمة روح بشر است . از اساسیترین مشخصههای زندگی، فضــایی است که در آن هستیم ولی زندگی ماشینی و مصنوعی، گستردهای از دل مردگی و خستگی روزانه را به همراه میآورد که رفته رفته افراد چنین جامعهای از زیبــایی مطلوب و روحنواز طبیعی فاصله میگیرند. فلذا شهرها هارمونی خود را از دست میدهد و علیرقم تلاش مسؤولین سیما و منظر آنها به چهرهای ناخوشایند تبدیل میشود و این مسأله، جذابیت و چشم نوازی شهری را بسیار کمرنگتر خواهد کرد . جهت شاخصتر کردن فعالیت کادر مدیریتی شهری، پیشنهاد ما این است که نقش زیباسازی شهری و بهبود کیفیت بافتِ محیــط شهــری در طراوت و شادابی افرد جامعه، و رویکرد پس از آن، بسیار چشمگیر و قابل توجه میباشد .

27 آبان 1397
زیباسازی و زیبانگری
حس طراوت، شادابی و آرامش خاطر، نیازهای همیشگی و لازمة روح بشر است . از اساسیترین مشخصههای زندگی، فضــایی است که در آن هستیم
ولی زندگی ماشینی و مصنوعی، گستردهای از دل مردگی و خستگی روزانه را به همراه میآورد که رفته رفته افراد چنین جامعهای از زیبــایی مطلوب و
روحنواز طبیعی فاصله میگیرند. فلذا شهرها هارمونی خود را از دست میدهد و علیرقم تلاش مسؤولین سیما و منظر آنها به چهرهای ناخوشایند تبدیل
میشود و این مسأله، جذابیت و چشم نوازی شهری را بسیار کمرنگتر خواهد کرد .
جهت شاخصتر کردن فعالیت کادر مدیریتی شهری، پیشنهاد ما این است که نقش زیباسازی شهری و بهبود کیفیت بافتِ محیــط شهــری در طراوت
و شادابی افرد جامعه، و رویکرد پس از آن، بسیار چشمگیر و قابل توجه میباشد .
رویکرد ما:
o در راستای بهبود سیما و چشمــاندازِ شهری مطلوبتر، توجـــه ویژه به مقولة آلودگی بصری، بسیــار حائز اهمیت است، چــرا که رابطة تاثیرگذاری
بین آلودگی بصری و سرزندگی و طراوت شهری و ارتقاع کیفیت منظر محیطی وجود دارد .
o تـــدوین راهـکاری علمی و هدفمند برای داشتن آســایش بصری و زیباســازی محیطی، یکی از ملزومات راهبـردی در مـدیریت شهری است که
ایـن راهبرد کنتـرل کیفی و تــاثیرگذار منظــر شهری، بـا تحقیــق و مطالعــه و ارائه راهکاری مـــرتبط با عـــوامل بصــری ) نور  رنگ  دیداری و
نمادی ( ، دست یافتنی است .
o کیفیت طراوت و سرزندگی شهری، هنری است که در جوامع پیشرفته و رو به رشد، به آن بسیار اهمیت میدهند و یکی از اولویتهای
مدیریتی آنهاست
 

مقاله ها مرتبط