026-91001077
Eshragh.kanoon@gmail.com
زیباسازی و زیبانگری

زیباسازی و زیبانگری حس طراوت، شادابی و آرامش خاطر، نیازهای همیشگی و لازمة روح بشر است . از اساسیترین مشخصههای زندگی، فضــایی است که در آن هستیم ولی زندگی ماشینی و مصنوعی، گستردهای از دل مردگی و خستگی روزانه را به همراه میآورد که رفته رفته افراد چنین جامعهای از زیبــایی مطلوب و روحنواز طبیعی فاصله میگیرند. فلذا شهرها هارمونی خود را از دست میدهد و علیرقم تلاش مسؤولین سیما و منظر آنها به چهرهای ناخوشایند تبدیل میشود و این مسأله، جذابیت و چشم نوازی شهری را بسیار کمرنگتر خواهد کرد . جهت شاخصتر کردن فعالیت کادر مدیریتی شهری، پیشنهاد ما این است که نقش زیباسازی شهری و بهبود کیفیت بافتِ محیــط شهــری در طراوت و شادابی افرد جامعه، و رویکرد پس از آن، بسیار چشمگیر و قابل توجه میباشد .

27 آبان 1397
زیباسازی و زیبانگری