026-32402137📞 
المان شهید سلیمانی در چهارباغ
المان شهید سلیمانی در چهارباغ

ساخت و نصب المان بلواری شهدا ویژه بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به سفارش شهرداری چهارباغ کرج

29 بهمن 1398
ساخت و نصب المان شهید قاسم سلیمانی در چهارباغ