026-32402137📞 
المان ذکر

در میان انواع مختلف المانهای شهری که در منظر عموم به نمایش در میاید و بیانگر هویت و اصالت فرهنگی و اجتماعی مردمان هر سرزمینی است ، در کشور ما ایران با توجه به هویت ایرانی اسلامی ما و اهمیت توجه به فرمهای اصیل مذهبی ، طراحی و ساخت المانهای مذهبی ، اسماء الله و المانهای سنتی ، از جایگاه والایی برخوردار است .

25 اردیبهشت 1399
المان ذکر